Cảm biến JSP

HART Handheld configurator and HART modem

» Adjustment of the range of HART and LHP instruments

» Displays actual input and output values of transmitter, and up to three other variables

» Power supply for transmitter

without any external power supply unit

» Testing a current loop, and zero setting of a (pressure) sensor.

Changing notes, units, damping, etc

» Powered by battery with up to 15 hours of operation or USB

» Serves as a HART modem

Cấu hình cầm tay HART và modem HART
»Điều chỉnh phạm vi của các thiết bị HART và LHP
»Hiển thị giá trị đầu vào và đầu ra thực tế của máy phát và tối đa ba biến khác
»Cung cấp năng lượng cho máy phát
không có bất kỳ đơn vị cung cấp điện bên ngoài
»Kiểm tra vòng lặp hiện tại và cài đặt không của cảm biến (áp suất).
Thay đổi ghi chú, đơn vị, giảm xóc, vv
»Được cung cấp bởi pin với thời gian hoạt động lên tới 15 giờ hoặc USB
»Phục vụ như một modem HART

Liên hệ